Followers

Intern of Krishna - Son Jesus Messenger Mohammed Meditative Buddha

Siddhashrama

GS 6.17: Shri Shri Radha and Krishna Meet at Siddhashrama and the Nature of Shri Radha's Love Is Revealed

Siddhashrame Shri-Radha-Krishnagamane Radha-prema-prakashah


Text 1

shri-narada uvaca shri-krishnam agatam vikshya paööa-rajni-samanvitam tada jaya-jayaravam cakrur gopyo 'ti-harshitah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; shri-krishnam—Shri Radha; agatam—come; vikshya—seeing; paööa-rajni-samanvitam—with His most important queens; tada—then; jaya-jayaravam—sounds of "Victory!"; cakruh—did; gopyah—the gopis; ati-harshitah—very happy.

Seeing that Lord Krishna has come with His queens, the happy gopis called out "All glories! All glories!"

Text 2
sahasa shri-harim radha parikramya kritanjalih padmabhabhyam tu netrabhyam anandashruni muncati
sahasa—at once; shri-harim—Lord Krishna; radha—Shri Radha; parikramya—circumambulating; krita 24jalih—with folded hands; padma—lotuses; abhabhyam—like; tu—indeed; netrabhyam—with eyes; anandashruni—tears of bliss; muncati—shedding.

With folded hands Shri Radha circumambulated Shri Krishna. Then tears of bliss fell from Her lotus eyes.

Texts 3-5
syamantaka-khacit-padam cintamani-khacit-taöam padmaraga-lasan-madhyam candra-mandala-vartulam
kaustubhaih prakhacit prishöham kumbha-mandala-manditam parijataka-pushpadhyam piyusha-sravi-chatra-mat
dattva simhasanam tasmai praha prahasitanana adya me saphalam janma cadya me saphalam tapah
syamantaka-khacit-padam—its feet studded with syamantaka jewels; cintamani-khacit-taöam—its sides studded with cintamani jewels; padmaraga-lasan-madhyam—its middle glistening with rubies; candra-mandala-vartulam—round as the moon; kaustubhaih—with kaustubha jewels; prakhacit—studded; prishöham—its back; kumbha-mandala-manditam—decorated with a dome; parijataka-pushpadhyam—opulent with parijata flowers; piyusha-sravi—dripping nectar; chatra-mat—with a parasol; dattva—offering; simhasanam—a throne; tasmai—to Him; praha—said; prahasita—smiling; anana—face; adya—today; me—my; saphalam—success; janma—birth; ca—and; adya—today; me—of me; saphalam—success; tapah—austerities.

Then, offering Him a throne with feet of syamantaka jewels, sides of cintamani jewels, a middle glistening with rubies, a back of kaustubha jewels, opulent with many parijata flowers, round as the moon, and with a glorious dome and a parasol showering nectar, smiling Shri Radha said to Lord Krishna, Now my life is a success. Now my austerities are a success.

Text 6
adya me saphalo dharmo hare tvayy agate sati dhanyam siddhashrama-snanam saphali-bhutam adbhutam mayapi na krita bhaktis tava bhakta-sahayinah
adya—now; me—my; saphalah—success; dharmah—religion; hare—O Krishna; tvayi—You; agate—come; sati—being so; dhanyam—good fortune; siddhashrama-snanam—bathing at Siddhashrama; saphali-bhutam—success; adbhutam—wonderful; maya—by Me; api—also; na—not; krita—done; bhaktih—devotion; tava—of You; bhakta-sahayinah—helped by the devotees.

"O Krishna, now that You have come My practice of religion is a success and My bathing at Siddhashrama is a wonderful success. Actually I have no devotion to You, who are served by Your real devotees.

Text 7
bahavash ca sahaya me tvaya deva krita bhuvi kamso 'pi loka-vijayi yena bhito babhuva ha
bahavah—many; ca—and; sahaya—helpers; me—of me; tvaya—by You; deva—O Lord; krita—done; bhuvi—on the earth; kamsah—Kamsa; api—even; loka-vijayi—who conquered the worlds; yena—by whom; bhitah—afraid; babhuva—became; ha—indeed.

"O Lord, You gave Me many friends in this world. You brought fear ot Kamsa, who had conquered all the worlds.

Text 8
sa marito mad-vacanac chankhacudas taya hare mat-premnapi tvaya deva vaibhavam darshitam vraje
sa—he; maritah—killed; mad-vacanat—by My words; shankhacudah—Shankhacuda; tvaya—by You; hare—O Krishna; mat—for Me; premna—with love; api—also; tvaya——by You; deva—O Lord; vaibhavam—power; darshitam—shown; vraje—in Vraja.

"O Krishna, on My request You killed Shankhacuda. O Lord, out of love for Me You revealed Your power and glory in Vraja.

Text 9
shakrasya mana-bhango 'pi krito deva tvaya balat mat-karanad vrajam rakshan dhritva govardhanacalam
shakrasya—of Indra; mana-bhangah—breaking the pride; api—even; kritah—done; deva—O Lord; tvaya—by You; balat—forcibly; mat-karanat—on My account; vrajam—Vraja; rakshan—protecting; dhritva—holding; govardhanacalam—Govardhana Hill.

"O Lord, for My sake You broke Indra's pride and lifted Govardhana Hill.

Text 10
yathecchalingito rase gopibhis tvam vashi-kritah idam te caritam deva nara-loka-vidambanam
yatha—according; iccha—to desire; alingitah—embraced; rase—in the rasa dance; gopibhih—by the gopis; tvam—You; vashi-kritah—conquered; idam—this; te—of You; caritam—actions; deva—O Lord; nara-loka—of human beings; vidambanam—an imitation.

"In the rasa dance You embraced the gopis to Your heart's content. Your were conquered by the gopis. O Lord, these pastimes of Yours imitate the actions of human beings.

Text 11
evam vadanti sa radha tvaram candrananajnaya sadarena hareh patnir vikshya ta gauravam dadau
evam—thus; vadanti—speaking; sa—She; radha—r; tvaram—at once; candranana—of Canranana; ajnaya—by the order; sadarena—with respect; hareh—of Lord Krishna; patnih—the wives; vikshya—seeing; ta—to them; gauravam—respect; dadau—gave.

As Shri Radha was speaking these words, Candranana informed Her of the queens' presence. Respectfully glancing at the queens, Shri Radha offered them all respect.

Texts 12 and 13
bhaishmim jambavatim bhamam satyam bhadram ca lakshmanam kalindim mitravindam ca militva ta parasparam
shodasha-stri-sahasram ca rohini-mukham eva ca premanandamayi dorbhyam parirebhe mudanvita
   bhaishmim—Rukmini; jambavatim—Jambavati; bhamam—Satyabhama; satyam—Satya; bhadram—Bhadra; ca—and; lakshmanam—Lakshmana; kalindim—Kalindi; mitravindam—Mitravinda; ca—and; militva—meeting; ta—them; parasparam—each other; shodasha-stri-sahasram—sixteen thousand queens; ca—and; rohini-mukham—headed by Rohini; eva—indeed; ca—and; premanandamayi—filled with the bliss of love; dorbhyam—witharms; parirebhe—embraced; mudanvita—joyful.

Meeting Rukmini, Jambavati, Satyabhama, Satya, Bhadra, Lakshmana, Kalindi, Mitravinda, sixteen thousand other queens, headed by Rohini, Shri Radha, filled with love and joy, embraced them in Her arms.

Text 14
shri-radhovaca candro yathaiko bahavash cakorah suryo yathaiko bahavo drishah syuh shri-krishnacandro bhagavams tathaiko bhakta bhaginyo bahavo vayam ca
shri-radha uvaca—Shri Radha said; candrah—moon; yatha—as; ekah—one; bahavah—many; cakorah—cakora birds; suryah—sun; yatha—as; ekah—one; bahavah—many; drishah—eyes; syuh—are; shri-krishnacandrah—Shri Krishnacandra; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; tatha—se; ekah—one; bhaktah—devotees; bhaginyah—O sisters; bahavah—many; vayam—we; ca—and.

Shri Radha said: As there is but one moon but the cakora birds are many, and as there is but one sun but the eyes are many, so there is but one Supreme Personality of Godhead, Shri Krishnacandra, but we devotees, O My sisters, are many.

Texts 15 and 16
padma-prabhavam madhupo yatha hi ratna-prabhavam kila tat-parikshit vidya-prabhavam ca yatha hi vidvan kavya-prabhavam ca yatha kavindrah
yatha sahasreshu janeshu satsu rasa-prabhavam rasikas tatha hi janati tattvena narendra-putryah krishna-prabhavam bhuvi krishna-bhaktah
padma-prabhavam—the glory of the lotus; madhupah—a bee; yatha—as; hi—indeed; ratna-prabhavam—the glory of jewels; kila—indeed; tat-parikshit—someone searching for jewels; vidya-prabhavam—the glory of knowledge; ca—and; yatha—as; hi—indeed; vidvan—a scholar; kavya-prabhavam—the glory of poetry; ca—and; yatha—as; kavindrah—the king of poets; yatha—as; sahasreshu—among tousands; janeshu—of people; satsu—saintly; rasa-prabhavam—the glory of nectar mellows; rasikah—they who are expert at relishing nectar; tatha—so; hi—indeed; janati—knows; tattvena—in truth; narendra-putryah—O queens; krishna—of Lord Krishna; prabhavam—the glory; bhuvi—in this world; krishna—of Lord Krishna; bhaktah—a devotee.

O queens, as a bumblebee understands the glory of lotus flowers, as a jeweler understands the glory of jewels, as a scholar understands the glory of knowledge, as a poet understands the glory of poetry, and as a person expert at tasting nectar understands the glory of the nectar held by thousands of saintly devotees, so only a devotee of Krishna can understand the glory of Krishna in truth.

Text 17
shri-narada uvaca radha-vakyam tada shrutva rukmini bhishma-nandini sapatni-sahita praha radham kamala-locanam
shri-narada uvaca—Shri Narada said; radha-vakyam—Shri Radha's words; tada—then; shrutva—hearing; rukmini—Rukmini; bhishma-nandini—the daughter of Bhishmaka; sapatni-sahita—with her co-wives; praha—said; radham—to Radha; kamala-locanam—lotus-eyed.

Shri Narada said: After hearing Shri Radha's words, Bhishmaka's daughter Rukmini, who stood in the company of her co-wives, spoke to lotus-eyed Shri Radha.

Text 18
shri-rukminy uvaca dhanyasi radhe vrishabhanu-putri tvad-bhakti-bhavena vashi-krito 'yam vadaty alam yasya katham tri-loki sa eva vartam vadati tvadiyam
shri-rukmini uvaca—Shri Rukmini said; dhanya—fortunate; asi—You are; radhe—O Radha; vrishabhanu-putri—O daughter of King Vrishabhanu; tvat—of You; bhakti-bhavena—by the love and devotion; vashi-kritah—conquered; ayam—He; vadati—indeed; alam—greatly; yasya—of whom; katham—the talk; tri-loki—the three worlds; sa—that; eva—indeed; vartam—talk; vadati—says; tvadiyam—about You.

Shri Rukmini said: O Radha, O daughter of King Vrishabhanu, You are fortunate. Krishna is conquered by Your love. He is under Your control. The three worlds glorify Krishna, but Krishna glorifies You.

Text 19
shrutam yatha te hari-bhava-lakshanam tatha hi drishöam na hi citram eva hi gacchashu casmac-chibirani yatra hi tvam netum atragatavatya adritah
shrutam—heard; yatha—as; te—of You; hari-bhava-lakshanam—characterized by love for Lord Krishna; tatha—so; hi—indeed; drishöam—seen; na—not; hi—indeed; citram—wonder; eva—indeed; hi—indeed; gaccha—please go; ashu—at once; ca—and; asmat—our; shibirani—palanquins; yatra—where; hi—indeed; tvam—You; netum—to take; atra—here; agatavatya—come; adritah—honored.

We have already heard of Your great love for Lord Krishna, so we are not surprised now that we may see it directly. Please come to our palanquins. We have come here to honor You and take You with us.

Text 20
shri-narada uvaca evam uktva bhishma-suta radham kirti-sutam tada samaniya sva-shibire sadarena mahatmana
shri-narada uvaca—Shri Narada said; evam—thus; uktva—speaking; bhishma-suta—the daughter of King Bhishmaka; radham—to Radha; kirti—of Kirti; sutam—the daughter of Kirti; tada—then; samaniya—taking; sva-shibire—on Her own palanquin; sadarena—respectfully; mahatmana—noble-hearted.

Shri Narada said: After speaking these words, to her own palanquin noble-hearted Queen Rukmini respectfully brought Shri Radha.

Texts 21 and 22
shibire sarvato-bhadre padma-kinjalka-vasite haime shirisha-mridule paryanke sopabarhane
sukham nivasayam asa vasah sran-mandanadibhih sampujya vidhivad ratrau sapatni-sahita sati
shibire—on the palanquin; sarvato-bhadre—named sarvato-bhadra; padma—lotus; kinjalka—whorls; vasite—scented; haime—golden; shirisha—with sirisa flowers; mridule—soft; paryanke—on the seat; sa-upabarhane—with cushions; sukham—comfortably; nivasayam asa—seated; vasah—fragrance; sran-mandanadibhih—with flower decorations and other ornaments; sampujya—worshiping; vidhivat—properly; ratrau—at night; sapatni-sahita—with her co-wives; sati—saintly.

Then Rukmini made Shri Radha comfortable on the golden palanquin named Sarvatobhadra, which was fragrant with lotus whorls, flower garlands, and flower-decorations, and which had very soft cushions decorated with soft shirisha flowers. That night Rukmini, accompanied by her co-wives, worshiped Shri Radha.

Text 23
gopinam shata-yutham ca sampujya ca prithak prithak vartalapan bahu-vidhan kritva krishna-priyas tatah svapayitvatha tam jagmuh svam svam vai shibiram muda
gopinam—of the gopis; shata-yutham—the hundred groups; ca—and; sampujya—worshiping; ca—and; prithak—one; prithak—by one; vartalapan—conversations; bahu-vidhan—many kinds; kritva—doing; krishna-priyah—Lord Krishna's dear queens; tatah—then; svapayitva—putting to sleep; atha-then; tam—to her; jagmuh—went; svam—own; svam—own; vai—indeed; shibiram—palanquin; muda—happily.

Then Rukmini and her co-wives worshiped the hundred groups of gopis one by one. After talking of many things, Lord Krishna's queens saw that each gopi comfortably went to sleep. Then the queens happily returned to their own palanquins.

Text 24
krishna-parshvam gata bhaishmi drishöva jagrad upasthitam katham na sheshe bho svaminn iti krishnam uvaca ha
krishna-parshvam—to Lord Krishna';s side; gata—went; bhaishmi—Rukmini; drishöva—seeing; jagrat—awake; upasthitam—situated; katham—why?; na—not; sheshe—You rest; bhah—O; svaminn—master; iti—thus; krishnam—to Lord Krishna; uvaca—said; ha—indeed.

Seeing that Lord Krishna was still awake, Rukmini went to His side and said, "Master, who do You not sleep?"

Text 25
shri-bhagavan uvaca pratyudgama-prasravanair ashvasena vrajeshvari arcita hi tvaya shubhruh prasanna sabhavat param
shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; pratyudgama-prasravanair ashvasena—by greeting; vrajeshvari—Shri Radha; arcita—worshiped; hi—indeed; tvaya—by you; shubhru—O girl with the beautiful eyebrows; prasanna—pleased; sa—She; abhavat—was; param—very.

The Supreme Personality of Godhead said: O girl with the beautiful eyebrows, Radha was very pleased by the respectful welcome you gave Her.

Text 26
sa ca nityam hi pibati shayanadau payah shubham payah-panam tu na kritam adya subhru taya kila
sa—She; ca—and; nityam—always; hi—indeed; pibati—drinks; shayanadau—before She takes rest; payah—milk; shubham—pleasant; payah-panam—drinking milk; tu—but; na—not; kritam—done; adya—now; subhru—O girl with the beautiful eyebrows; taya—by you; kila—indeed.

She always drinks milk before She takes rest. Still, O girl with the beautiful eyebrows, you did not arrange that She have milk to drink.

Text 27
tena nidra nayanayor na jatasya maha-mate tasman mamapi prasvapo na jato bhishma-kanyake
tena—because of that; nidra—sleep; nayanayoh—of the eyes; na—not; jatasya—come; maha-mate—O noble-hearted one; tasman—therefore; mama—of me; api—also; prasvapah—sleep; na—not; jatah—come; bhishma-kanyake—O daughter of King Bhishmaka.

For that reason, O noble-hearted girl, sleep has not come to Her eyes. O daughter of King Bhishmaka, because She cannot sleep, I cannot sleep.
Text 28
shri-narada uvaca iti shrutva param bhaishmi sapatnibhih samanvita nitva dugdham tat-samipam prayayau paramadarat
shri-narada uvaca—Shri Narada said; iti—thus; shrutva—hearing; param—then; bhaishmi—Rukmini; sapatnibhih—with her co-wives; samanvita—with; nitva—taking; dugdham—milk; tat-samipam—to Her; prayayau—went; paramadarat—with great respect.

Shri Narada said: After hearing these words, Rukmini, accompanied by her co-wives, brought a cup of milk to Shri Radha.


Text 29
ushnam dugdham sita-yuktam kacole haimane kritam apayayat param pritya radham bhishmaka-nandini
ushnam—hot; dugdham—milk; sita-yuktam—with sugar; kacole—in a cup; haimane—golden; kritam—done; apayayat—gave to drink; param—greatly; pritya—with love; radham—to Radha; bhishmaka-nandini—Rukmini.

Then Rukmini affectionately gave to Shri Radha a golden cup filled with hot milk sweetened with sugar.

Text 30
evam abhyarcya vidhivad dattva tambula-viöikam satyabhamadibhih shashvat sapatnibhih samanvita
evam—thus; abhyarcya—worshiping; vidhivat—properly; dattva—giving; tambula-viöikam—betelnuts; satyabhamadibhih—headed by Satyabhama; shashvat—always; sapatnibhih—with co-wives; samanvita—with.

Then, accompanied by Satyabhama and the other queens, Rukmini respectfully offered Radha some betelnuts.

Text 31
agatya krishna-samipyam vadanti sva-kritam shubha bheje shri-rukmini sakshac chri-krishna-pada-pankajam
agatya—approaching; krishna-samipyam—Shri Krishna; vadanti—speaking; sva-kritam—what she had done; shubha—beautiful gilr; bheje—worshiped; shri-rukmini—Shri Rukmini; sakshac—again and again; shri-krishna-pada-pankajam—Shri Krishna's lotus feet.

Approaching Lord Krishna, beautiful Shri Rukmini told what she had done. Then she worshiped the Lord's lotus feet.

Text 32
samlalayanti satatam komalaih kara-pallavaih krishna-pada-tale chalan vikshya sa vismitabhavat
samlalayanti—massaging; satatam—again and again; komalaih—with soft; kara-pallavaih—flower-bud hands; krishna-pada-tale—Lord Krishna's feet; chalan—blisters; vikshya—seeing; sa—she; vismita—astonished; abhavat—became.

As she massaged them with her soft flower-bud hands, Rukmini suddenly noticed many blisters on the soles of Lord Krishna's feet. She was very surprised.

Text 33
ucchalakah katham jatas tava pada-tale prabho adyaiva bhuta bhagavan na vedmy atra hi karanam
ucchalakah—blisters; katham—how; jatah—created; tava—of You; pada-tale—on the soles of the feet; prabhah—O Lord; adya—now; eva—indeed; bhuta—manifested; bhagavan—O Lord; na—not; vedmi—I know; atra—here; hi—indeed; karanam—the cause.

Shri Rukmini said: Master, how have these blisters come on the soles of Your feet? I cannot understand the reason.

Text 34
shodasha-stri-sahasranam shrinvantinam harih svayam radha-bhakti-prakashartham prasannah praha rukminim
shodasha-stri-sahasranam—as the sixteen thousand queens; shrinvantinam—listened; harih—Lord Krishna; svayam—personally; radha—of Shri Radha; bhakti—of the love; prakasha—revelation; artham—for the purpose; prasannah—pleased; praha—said; rukminim—to Rukmini.

As the sixteen thousand queens listened, cheerful Lord Krishna, wishing to show them the depth of Shri Radha's love, spoke to Rukmini.

Text 35
shri-bhagavan uvaca shri-radhikaya hridayaravinde padaravindam hi virajate me ahar-nisham prashraya-pasha-baddham lavam lavardham na calaty ativa
shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; shri-radhikaya—of Shri Radha; hridayaravinde—in the lotus flower of the heart; padaravindam—the lotus feet; hi—indeed; virajate—are splendidly manifested; me—of Me; ahar-nisham—day and night; prashraya-pasha-baddham—bound by the ropes of love and devotion; lavam—for a moment; lavardham—or half a moment; na—not; calati—leaves; ativa—at all.

The Supreme Personality of Godhead said: Day and night My lotus feet stay in Shri Radha's lotus heart. Bound by ropes of love and devotion, they cannot leave for a moment or even half a moment.

Text 36
adyoshna-dugdha-pratipanato 'nghrav ucchalakas te mama procchalanti mandoshnam evam hi na dattam asyai yushmabhir ushnam tu payah pradattam
adya—now; ushna—hot; dugdha—milk; pratipanatah—because of drinking; anghrau—My feet; ucchalakah—boils; te—they; mama—of Me; procchalanti—manifest; mandoshnam—warm; evam—thus; hi—not; na—indeed; dattam—given; asyai—to Her; yushmabhih—by you all; ushnam—too hot; tu—but; payah—milk; pradattam—given.

When Shri Radha drank that very hot milk, My lotus feet in Her heart became burned and that is why they are now covered with blisters. You did not offer Her warm milk. You offered Her milk that was far too hot.
Text 37
shri-narada uvaca shri-krishnasya vacah shrutva rukminyadya striyo varah premna padam vimrijyatha visismuh sarvato nripa
shri-narada uvaca—Shri Narada said; shri-krishnasya—of Shri Krishna; vacah—the words; shrutva—hearing; rukminyadya—headed by Rukmini; striyah—women; varah—beautiful; premna—with love; padam—feet; vimrijya—massaging; atha—then; visismuh—astonished; sarvatah—completely; nripa—O king.

Shri Narada said: When they heard His words, Shri Rukmini and the other beautiful queens that had been massaging Lord Krishna's feet became filled with wonder.

Text 38
shri-radhayah para pröir madhave madhusudane tat-samana na caikaisha advitiya mahi-tale
shri-radhayah—of Shri Radha; para—suprem; pröih—love; madhave—fopr Lord Krishna; madhusudane—the killer of the Madhu demon; tat-samana—equal to Her; na—not; ca—and; eka—anyone; esha—She; advitiya—without equal; mahi-tale—in the world.

Shri Radha's love for Lord Krishna has no rival and no equal in this world. It is the greatest love.


GS 6.18: In the Course of Describing the Glories of Siddhashrama, a Description of the Rasa-dance Festival

 

Siddhashrama-mahatmye Rasotsavah


Text 1

shri-narada uvaca shri-radhayah param pritim jnatva gopi-ganasya ca ucur harim raja-putryas tad-rasa-prekshanotsukah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; shri-radhayah—of Shri Radha; param—the great; pritim—love; j 24atva—understanding; gopi-ganasya—of the gopis; ca—and; ucuh—said; harim—to Lord Krishna; raja-putryah—the queens; tad-rasa—the rasa dance; prekshana—to see; utsukah—eager.

Shri Narada said: Now understanding the great love Radha and the gopis bear for Lord Krishna, the queens, eager to see the rasa dance, spoke to Lord Krishna.
Text 2
paööa-rajnya ucuh dhanya gopyas tu te bhaktah prema-lakshana-samyutah yah prapta rasa-range vai tasam kim varnyate tapah
paööa-rajnyah—the most important queens; ucuh—said; dhanya—fortunate; gopyah—the gopis; tu—indeed; te—of You; bhaktah—the devotees; prema-lakshana-samyutah—filled with love; yah—who; prapta—attained; rasa-range—in the rasa dance arena; vai—indeed; tasam—of them; kim—what?; varnyate—can be described; tapah—austerities.

The queens said: The gopis are most fortunate. They love You dearly. They enjoyed with You the rasa dance. How can words describe the great austerities they must have performed?

Text 3
vrindavane krito raso vidhina yena madhava tad-vidhim drashöum icchamo yadi tvam manyase prabho
vrindavane—in Vrindavana; kritah—done; rasah—the rasa dance; vidhina—by the method; yena—by which; madhava—O Krishna; tad-vidhim—that method; drashöum—to see; icchamah—we desire; yadi—if; tvam—You; manyase—think; prabhah—O Lord.

O Krishna, O master, if You think it is right, we wish to see the rasa dance You performed in Vrindavana.

Text 4
tvam catraiva tatha radha gopyah sarva vrajanganah vayam catraiva devesha raso yogyo bhaved iha
tvam—You; ca—and; atra—here; eva—indeed; tatha—so; radha—Radha; gopyah—th4 gopis; sarva—all; vrajanganah—the girls of Vraja; vayam—we; ca—and; atra—here; eva—indeed; devesha—O Lord of lords; rasah—the rasa dance; yogyah—proper; bhavet—is; iha—here.

You are here. So is Radha. So are the gopis of Vraja. So are we. O Lord of lords, it is right that there be a rasa dance.

Text 5
purnam kuru jagannatha asmakam tu manoratham krito manoratho 'nyo na rasa-kridam vina hare
purnam—fulfilled; kuru—please make; jagannatha—O master of the universes; asmakam—our; tu—indeed; manoratham—desire; kritah—done; manorathah—desire; anyah—another; na—not; rasa-kridam—the rasa dance pastimes; vina—except for; hare—O Krishna.

O master of the universes, pleaae fulfill our desire. O Krishna, we have no desire other than this.

Text 6
iti tasam vacah shrutva bhagavan prahasann iva praha tah prema-samyukto girbhih sammohayann iva
iti—thus; tasam—of them; vacah—the words; shrutva—hearing; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; prahasann—smiling; iva—as if; praha—said; tah—to them; prema-samyuktah—affectionate; girbhih—with words; sammohayann—charming; iva—as if.

When He heard these words, Lord Krishna smiled. Filled with love for them, He charmed them with the following words.

Text 7
shri-bhagavan uvaca rasheshvaryas tu radhaya manash ced rantum anganah tada raso bhaved atra bhavatibhis pricchyatam
shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; rasheshvaryah—of the queen of the rasac dance; tu—indeed; radhaya—of Radha; manah—the heart; cet—if; rantum—to enjoy; anganah—O beautiful girls; tada—then; rasah—the rasa dance; bhavet—may be; atra—here; bhavatibhih—with you; pricchyatam—may be asked.

The Supreme Personality of Godhead said: O beautiful girls, if Shri Radha, the queen of the rasa dance, wishes, only then may there be a rasa dance. Please ask Her.

Text 8
iti shrutva vacas tasya rukminy-adya nripatmajah radham etya param premna prahuh prahasitananah
iti—thus; shrutva—hearing; vacah—the words; tasya—of Him; rukminy-adya—headed by Rukmini; nripatmajah—the queens; radham—Radha; etya—approaching; param—then; premna—with love; prahuh—spoke; prahasitananah—smiling.

After hearing these words, Shri Rukmini and the queens approached Shri Radha and, smiling with love, spoke.

Text 9
shri-rajnya ucuh rambhoru candra-vadane vraja-sundarishe rasheshvari priyatame sakhi shila-rupe radhe su-kirti-kula-kirti-kare shubhange tvam prashöum agatavatih sakala vayam smah
shri-rajnya ucuh—the queens said; rambhoru—O girl with the beautiful thighs; candra-vadane—O girl whose face is glorious as the moon; vraja—of Vraja; sundari—of the beautiful girls; ishe—O queen; rasheshvari—O queen of the rasa dance; priyatame—O most dear one; sakhi—O friend; shila-rupe—O virtuous and beautiful one; radhe—O Radha; su-kirti—fame; kula—family; kirti—fame; kare—doing; shubhange—O girl with beautiful limbs; tvam—You; prashöum—to ask; agatavatih—have come; sakala—all; vayam—we; smah—have.

The queens said: O moon-faced Radha, O girl with the beautiful thighs, O queen of the beautiful girls of Vraja, O queen of the rasa dance, O virtuous and beautiful one, O friend, O girl with expands the glorious fame of Your family, O girl with graceful limbs, we have all come here to ask something of You.

Text 10
rasheshvaro 'pi kila catra rasa-pradayi rasheshvari tvam api gopa-varanganash ca evam vayam sma iti sarva-vidhau rasarthe rasam kuru priyatame ca tatha priyam nah
rasheshvarah—the king of the rasa dance; api—even; kila—indeed; ca—and; atra—here; rasa-pradayi—giving nectar; rasheshvari—ther queen of the rasa dance; tvam—You; api—also; gopa-varanganah—the beautiful gopis; ca—and; evam—thus; vayam—we; sma—are; iti—tthus; sarva-vidhau—in all respects; rasarthe—for the sweetness; rasam—the rasa dance; kuru—please do; priyatame—O most dear one; ca—and; tatha—so; priyam—dear; nah—to us.

Charming Krishna, the king of the rasa dance, is here. So are You, the queen of the rasa dance. So are the beautiful gopis. So are we. O most dear one, please arrange that there be a rasa dance here. That will please us.

Text 11
shri-radhovaca rasheshvarasya paramasya satam kripalo rantum mano yadi bhavet tu tadatra rasah sushrushaya paramaya paraya ca bhaktya sampujya tam kila vashi-kuruta priyeshöah
shri-radha uvaca—Shri Radha said; rasheshvarasya—of the king of the rasa dance; paramasya—great; satam—to the devotees; kripalah—kind; rantum—to enjoy; manah—the heart; yadi—if; bhavet—is; tu—indeed; tada—then; atra—here; rasah—a rasa dance; sushrushaya—devotion; paramaya—with great; paraya—with great; ca—and; bhaktya—love; sampujya—worshiping; tam—Him; kila—indeed; vashi-kuruta—conquer; priyeshöah—most dear.

Shri Radha said: If Lord Krishna, the king of the rasa dance, who is kind to His devotees, wishes, then there will be a rasa dance here. Go to Him. Worship and serve Him with love and devotion. That will bring Him under Your control.

Text 12
shri-narada uvaca radhaya vacanam shrutva shri-krishnoktam tathavadan tathastu coktva sa radha prasannabhun maha-manah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; radhaya—of Shri Radha; vacanam—the words; shrutva—hearing; shri-krishnoktam—the words of Krishna; tatha—then; avadan—said; tatha—so; astu—be it; ca—and; uktva—saying; sa—She; radha—Radha; prasanna—pleased; abhut—became; maha-manah—noble-hearted.

Shri Narada said: When they heard Shri Radha's words, the queens repeated to Her what Lord Krishna had told them. Hearing that, Noble-hearted Radha became pleased and said, "So be it."

Text 13
madhave purnimayam tu punye siddhashrame shubhe pradosha-kale candrabhe rasarambho babhuva ha
madhave—in the mont of Madhava; purnimayam—on the full moon; tu—indeed; punye—in sacred; siddhashrame—Siddhashrama; shubhe—beautiful; pradosha-kale—in the evening; candrabhe—splendid with moonlight; rasarambhah—the rasa dnace; babhuva—was; ha—indeed.

In this way, in the splendid full-moon night of the month of Madhava (April-May) there was a rasa dance in beautiful and sacred Siddhashrama.

Text 14
rasheshvarasya rasarthe rasheshvarya samanvitah raraja rase rasiko yatha ratya ratishvarah
rasheshvarasya—of the king of the rasa dance; rasarthe—for the sake of the rasa dance; rasheshvarya—the queen of the rasa dance; samanvitah—with; raraja—was splendidly mnaifest; rase—in the rasa dance; rasikah—expert at tasting nectar; yatha—as; ratya—with Rati; ratishvarah—Kamadeva.

To begin the rasa dance, Krishna, the king of the rasa dance, who is expert at enjoying nectar pastimes, stood with Radha, the queen of the rasa dance by His side. They were very glorious. they were like Kamadeva and Rati.

Text 15
yavatir gopikah sarva yavati raja-kanyakah tavad rupa-dharo reje ekah krishno dvayor dvayoh
yavatih—as many; gopikah—gs; sarva—all; yavati—as many; raja-kanyakah—queens; tavat—so many; rupa—forms; dharah—manifesting; reje—was splendidly manifested; ekah—one; krishnah—Krishna; dvayoh dvayoh—between each two.

Then Lord Krishna expanded Himself into as many forms as there were gopis and queens. A single Krishna stood between each two of them.

Text 16
tala-venu-mridanganam kala-kanöhaih sakhi-janaih valgu-nupura-kancinam mishra-shabdo mahan abhut
tala—karatalas; venu—flute; mridanganam—and mrdangas; kala-kanöhaih—with sweet voices; sakhi-janaih—by the friends; valgu—graceful; nupura—anklets; kancinam—and belts; mishra—mixing; shabdah—the sound; mahan—great; abhut—was.

The karatalas, flute, and mriangas joined with the sweet voices of the girls and the tinkling sounds of their belts and anklets, to create a tumultuous sound.

Texts 17 and 18
koöi-kandarpa-lavanyah sragvi kundala-manditah pitambara-dharo rajan kiriöa-kaöakangadah
rasheshvarya samam gayan rase rasheshvarah svayam shri-ganaih sahito rajams candras tara-ganair yatha
koöi—millions; kandarpa—of Kamadevas; lavanyah—mor ehandsome; sragvi—wearing a flower garland; kundala-manditah—decorated with earrings; pitambara-dharah—wearing yellow garments; rajan—O king; kiriöa—a crown; kaöaka—golden bracelets; angadah—and armlets; rasheshvarya—the wueen of the rasa dance; samam—with; gayan—singing; rase—in the rasa dance; rasheshvarah—the king of the rasa dance; svayam—Hismelf; shri-ganaih—with the goddess of fortune; sahitah—with; rajan—O king; candrah—the moon; tara-ganaih—with the many stars; yatha—as.

Wearing yellow garments, decorated with crown, earrings, armlets, and golden bracelets, and more handsome than many millions of Kamadevas, Lord Krishna, the king of the rasa dance sang songs with Shri Radha, the queen of the rasa dance, and with the gopis and queens, who were all goddesses of fortune. O king, He was like the moon surrounded by many stars.

Text 19
evam sarva nisha rajan kshanavad rasa-mandale vyatitabhun maha-raja mahanandamayi shubha
evam—thus; sarva—the entire; nisha—night; rajan—O king; kshanavat—like a moment; rasa-mandale—in the rasa dance circle; vyatita abhut—passed; maha-raja—O great king; mahanandamayi—blissful; shubha—beautiful.

O king, in this way the very blissful and beautiful night passed like a single moment in the circle of the rasa dance.

Text 20
shri-rasa-mandalam drishöva rukminy-adyah striyo varah jagmus tah paramanandam sarvah purna-manorathah
shri-rasa-mandalam—the circle of the rasa dance; drishöva—seeing; rukminy-adyah—headed by Rukmini; striyah—the queens; varah—beautiful; jagmuh—went; tah—they; paramanandam—transcendental bliss; sarvah—all; purna-manorathah—their desires fulfilled.

Gazing at the circle of the rasa dance, Shri Rukmini and all the beautiful queens became filled with bliss. All their desires were fulfilled.

Text 21
paripurnatamam sakshac chri-krishnam purushottamam rasante rukmini-mukhyah prahuh prema-parayanah
paripurnatamam—the perfect Supreme Personality of Godhead; sakshat—directly; shri-krishnam—Shri Krishna; purushottamam—the Supreme Person; rasante—at the end of the rasa dance; rukmini-mukhyah—the queens headed by Rukmini; prahuh—said; prema-parayanah—filled with love.

When the rasa dance ended Shri Rukmini and the queens, filled with feelings of love, spoke to Shri Radha, the perfect Supreme Personality of Godhead.

Text 22
shri-rajnya ucuh drishöva tvad-rupa-madhuryam rasa-range manohare gatam mano nah svanandam brahmanandam yatha munih
shri-rajnya ucuh—the queens said; drishöva—seeing; tvad-rupa-madhuryam—the sweetness of Your handsomeness; rasa-range—in the arena of thw rasa dance; manohare—beautiful; gatam—gone; manah—heart; nah—of us; svanandam—to bliss; brahmanandam—spiritual bliss; yatha—as; munih—a great sage.

The queens said: As we gaze at Your handsome sweetness in this beautiful rasa dance, our hearts have become filled with bliss. We have become lake sages filled with the happiness of spiritual life.

Text 23
etadrsho 'pi raso 'nyo na bhuto na bhavishyati shata-yuthas tu gopinam atra madhava vartate
etadrshah—like this; api—even; rasah—rasa dance; anyah—another; na—not; bhutah—was; na—not; bhavishyati—will be; shata-yuthah—a hundred groups; tu—indeed; gopinam—of gopis; atra—here; madhava—O Krishna; vartate—are.

There never was, nor will there ever be, another rasa dance like this. O Krishna, a hundred groups of gopis are here!

Text 24
patnyah shodasha-sahasram sakhibhih sahita vayam sakhi-koöi-yutash catra hrishöa-paööa-maha-striyah vrindavane 'pi naitadrig bhuto va madhaveshvara
patnyah—the queens; shodasha-sahasram—sixteen thousand; sakhibhih—the gopis; sahita—with; vayam—we; sakhi-koöi-yutah—many millions of gopis; ca—and; atra—here; hrishöa—jubilant; paööa-maha-striyah—the noble queens; vrindavane—in Vrindavana; api—even; na—not; etadrik—like this; bhutah—was; va—or; madhava—O Krishna; ishvara—O Lord.

We sixteen thousand queens are here with many millions of gopis. O Krishna, O master, even in Vrindavana there was never a rasa dance like this.

Text 25
shri-narada uvaca evam kritabhimananam rajninam prahasan harih prahedam pricchatam radham bhavatibhih parasparam
shri-narada uvaca—Shri Narada said; evam—thus; krita—become; abhimananam—proud; rajninam—the queens; prahasan—smiling; harih—Krishna; praha—said; idam—this; pricchatam—ask; radham—Radha; bhavatibhih—by you' parasparam—among yourselves.

Shri Narada said: In this way the queens became proud. Smiling, Lord Krishna said to them, "Ask Radha what She thinks."

Text 26
satyabhamadikah sarvah pricchanti tam manoharam kincid dhasanti manasi praha radha param vacah
satyabhamadikah—headed by Satyabhama; sarvah—all; pricchanti—asked; tam—Her; manoharam—beautiful; kincit—a little; hasanti—laughing; manasi—in Her heart; praha—said; radha—Radha; param—then; vacah—words.

Satyabhama and the other queens asked beautiful Radha. Gently laughing in Her heart, Shri Radha spoke.

Text 27
shri-radhovaca nanu rasah param catra bahu-stri-gana-sankulah purva-rasa-samo na syad yas tu vrindavane 'bhavat
shri-radha uvaca—Shri Radha said; nanu—indeed; rasah—rasa dance; param—then; ca—and; atra—here; bahu-stri-gana-sankulah—with very many girls; purva-rasa-samah—equal to the previous rasa dance; na—not; syat—is; yah—which; tu—indeed; vrindavane—in Vrindavana; abhavat—was.

Shri Radha said: Many girls came to this rasa dance. Still, it is not the equal of the rasa dance in Vrindavana.

Text 28
kva catra vrindaranyam hi divya-druma-latakulam prema-bharanata-latam madhu-matta-madhuvratam
kva—where?; ca—and; atra—here; vrindaranyam—Vrindavana forest; hi—indeed; divya-druma-latakulam—filled with splendid trees and vines; prema—of love; bhara—with great; anata—bowing down; latam—the vines; madhu—with honey; matta—intoxicated; madhuvratam—bees.

In this place where is Vrindavana forest, filled with splendid trees, flowering vines bowing down in ecstatic love, and bees intoxicated by drinking honey?

Text 29
pushpa-vyuhan vahanti ya yathoshnin-mudrita shubha hamsa-padma-samakirna kva catra yamuna nadi
pushpa-vyuhan—many flowers; vahanti—carrying; ya—which; yatha—as; ushnik—a line in the ushnik meter; mudrita—marked; shubha—beautiful; hamsa—swans; padma—and lotus flowers; samakirna—filled; kva—where?; ca—and; atra—here; yamuna—the Yamuna; nadi—river.

In this place where is the beautiful Yamuna river, carrying many flowers as it flows like a line of poetry, and filled with swans and lotus flowers?

Text 30
madhavyas tu latah kvatra pushpa-bhara-natah parah kva pakshinah prema-para gayanti madhura-svanam
madhavyah—Madhavi; tu—indeed; latah—vines; kva—where?; atra—here; pushpa-bhara-natah—bowed down with many flowers; parah—great; kva—where?; pakshinah—birds; prema-para—filled with love; gayanti—sing; madhura-svana—with sweet voices.

In this place where are the madhavi vines bowing with many flowers? Where are the birds lovingly singing with sweet voices?

Text 31
lolali-punjah kunjah kva nikunja divya-mandirah kva vayuh shitalo mando vati padma-rajo haran
lola—restless; ali-punjah—bees; ku 24jah—forest groves; kva—where?; niku 24ja—forest groves; divya-mandirah—splendid palaces; kva—where?; vayuh—breze; shitalah—cooling; mandah—gentle; vati—blows; padma-rajah—lotus pollen; haran—carrying;

In this place where are the forest groves filled with splendid palaces and restless bumblebees? Where is the cooling gentle breeze carrying pollen from the lotus flowers?

Text 32
shringair manoharair uccair girir govardhano 'calah sarvatra phala-pushpadhyo daribhih kva kariva sah
shringaih—with peaks; manoharaih—beautiful; uccaih—tall; girih—mountain; govardhanah—Govardhana; acalah—mountain; sarvatra—everywhere; phala-pushpadhyah—rich with many fruits and flowers; daribhih—with caves; kva—where?; kari—a great elephant; iva—like; sah—it.

In this place where is Mount Govardhana, rich with fruits, flowers, and caves everywhere, and standing with its beautiful tall peaks like a great elephant?

Texts 33 and 34
kalindi-puline ramye vayunanvita-saikate vamsi-vetra-dharo malla- paribarha-virajitah
kva catra krishna-shringaro vana-mala-vibhushitah shyamanam alakanam ca vakranam gandha-dharinam
kalindi-puline—on the shore of the Yamuna; ramye—beautiful; vayuna—a breeze; anvita—with; saikate—on the beach; vamsi—flute; vetra—and stick; dharah—holding; malla-paribarha-virajitah—splendid with a peacock feather; kva—where?; ca—and; atra—here; krishna—of Lord Krishna; shringarah—the decoration; vana-mala-vibhushitah—decorated with a forest garland; shyamanam—black; alakanam—of locks of hair; ca—and; vakranam—curly; gandha-dharinam—fragrant.

Where are Krishna's decorations: His flute, stick, peacock feather, forest-flower garland, and His fragrant, curly black hair, as He sits in the gentle breeze by the Yamuna's beautiful sandy shore?
Text 35
calitam halitam kvatra kundalabhyam parasparam shri-mukhe krishnacandrasya ganda-sthala-manohare
calitam halitam—swinging; kva—where?; atra—here; kundalabhyam—with earrings; parasparam—each other; shri-mukhe—on His splendid face; krishnacandrasya—of Lord Krishnacandra; ganda-sthala-manohare—on the handsome cheeks.

Where are the swinging earrings on Lord Krishnacandra's handsome cheeks?

Text 36
patravali-gandha-lobhad bhramad-bhringavali-yute kva premna darshanam caiva sparshanam harshanam tatha
patravali—of the flower petals; gandha—fragrance; lobhat—out of greed; bhramat—wandering; bhringavali—bees; yute—with; kva—where?; premna—with love; darshanam—sight; ca—and; eva—indeed; sparshanam—touch; harshanam—happiness; tatha—as.

Where are the wandering bees greedy after the sweet fragrance of His flower-petal ornaments? Where are His loving glances when He appears in this way? Where is the happiness of His touch when He appears in this way?

Text 37
kameshu-tigma-konaish ca netraih kvapanga-jo rasah akarshanam kva hastabhyam hastad dhasta-visarjanam
kama—of Kamadeva; ishu—arrows; tigma-konaih—with the sharp points; ca—and; netraih—with eyes; kva—where; apanga-jah—born from the glance; rasah—sweetness; akarshanam—pulling; kva—where>; hastabhyam—with both hands; hastat—from the hand; hasta—of the hand; visarjanam—going.

Where are the sharp-pointed arrows of Kamadeva that fly from His eyes? Where is the sweetness of His sidelong glance? Where is His tugging with both hands? Where is His placing in the hand a gift?

Text 38
vilinatam nikunjeshu sammukhena tu darshanam grahanam kvatra ciranam haranam venu-vetrayoh
vilinatam—hiding; nikunjeshu—in the forest groves; sammukhena—face-to-face; tu—indeed; darshanam—the sight; grahanam—grabbing; kva—where?; atra—here; ciranam—of the garments; haranam—stealing; venu-vetrayoh—of the flute and stick.

Where is the pastime of hiding in the forest groves? Where is the pastime of suddenly meeting Him face-to-face? Where is the pastime of tugging at our saris? Where is the pastime of stealing His flute and stick?

Text 39
kva premna catra bahubhyam karshanam ca parasparam punah punas tad-grahanam bhuje candana-carcitam
kva—where?; premna—with love; ca—and; atra—here; bahubhyam—with both arms; karshanam—pulling; ca—and; parasparam—each other; punah—again; punah—and again; tad-grahanam—grabbing; bhuje—the arms; candana-carcitam—anointed with sandal.

Where is His affectionate tugging with both arms? Where is His again and again holding the arm anointed with sandal paste?

Text 40
yatra yatra ca ya lila tatra tatraiva shobhate yatra vrindavanam nasti tatra me na manah-sukham
yatra yatra—wherever; ca—and; ya—which; lila—pastimes; tatra tatra—there; eva—indeed; shobhate—is beautiful; yatra—where; vrindavanam—Vrindavana; na—not; asti—is; tatra—there; me—of Me; na—not; manah-sukham—tha happiness of the heart.

My heart cannot be happy where there is no Vrindavana forest and where these pastimes are not present.

Text 41
shri-narada uvaca radha-vakyam tatah shrutva sarvah paööa-maha-striyah jahur manam sva-rasasya vismita harshitash ca tah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; radha-vakyam—Shri Radha's words; tatah—then; shrutva—hearing; sarvah—all; paööa-maha-striyah—the queens; jahuh—abandoned; manam—their pride; sva-rasasya—of their own rasa dance; vismita—astonished; harshitah—overjoyed; ca—and; tah—they.

Shri Narada said: When they heard Shri Radha's words, the great queens became filled with wonder and joy. They gave up all the pride they felt in their own rasa dance.

Texts 42 and 43
evam siddhashrame rasam kritva shri-radhikeshvarah nitva gopi-ganan sarvan radhaya sahito harih
sa-bharyo bhagavan sakshad dvarakam pravivesha ha karayam asa radhayai mandirani parani ca
evam—thus; siddhashrame—at Siddhashrama; rasam—the rasa dance; kritva—having done; shri-radhikeshvarah—the Lord of Radha; nitva—taking; gopi-ganan—the gopis; sarvan—all; radhaya—Radha; sahitah—with; harih—Lord Krishna; sa-bharyah—with His wives; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; sakshat—directly; dvarakam—Dvaraka; pravivesha—entered; ha—indeed; karayam asa—made; radhayai—for Radha; mandirani—palaces; parani—great; ca—and.

After thus performing a rasa dance at Siddhashrama, Lord Krishna took the gopis and queens to Dvaraka. There He built many great palaces for Shri Radha.

Texts 44 and 45
nivasayitva su-sukham sarvas tash ca vrajaukasah ittham siddhashrama-katha maya te kathita nripa
sarva-papa-hara punya sarvesham caiva moksha-da
nivasayitva—giving a home; su-sukham—happily; sarvah—all; tah—they; ca—and; vrajaukasah—the people of Vraja; ittham—thus; siddhashrama-katha—the story of Siddhashrama; maya—by me; te—to you; kathita—told; nripa—O king; sarva-papa-hara—removing all sins; punya—sacred; sarvesham—to all; ca—and; eva—certainly; moksha-da—giving liberation.
Then Lord Krishna gave comfortable homes in Dvaraka to all the people of Vraja. Thus I have told you the story of Siddhashrama, a sacred story that removes all sins and give liberation to all.

Source
http://krishnastories.blogspot.com/search/label/GargaSamhita

Labels