Followers

Intern of Krishna - Son Jesus Messenger Mohammed Meditative Buddha

Decoration


Text 1
sri-narada uvaca

atha krishno harir vari-
lilam kritva manoharah
sarvair gopi-ganaih sardham
girim govardhanam yayau
Sri Narada said: After enjoying water pastimes, handsome Lord Krishna went with the gopis to Govardhana Hill.

Text 2
govardhane kandarayam
ratna-bhumyam harih svayam
rasam ca radhaya sardham
rasesvarya cakara ha
On Govardhana Hill, in a cave where the ground was made of jewels, Lord Krishna enjoyed a rasa dance with Radha, the queen of the rasa dance.

Text 3
tatra simhasane ramye
tasthatuh pushpa-sankule
tadid-ghanav iva girau
radha-krishnau virejatuh
Sitting on a flower throne, Sri Sri Radha and Krishna shone like a monsoon cloud and lightning on the hill.

Text 4
svaminyas tatra sringaram
cakruh sakhyo mudanvitah
srikhanda-kunkumadyais ca
yavakaguru-kajjalaih
There the happy gopi friends decorated their queen, Radha, with sandal, kunkuma, yavaka, aguru, and kajjala.

Text 5
makarandaih kirti-sutam
samabhyarcya vidhanatah
dadau sri-yamuna sakshad
radhayai nupurany alam
The gopis worshiped Kirti's daughter Radha with offerings of honey. Sri Yamuna gave nupura anklets to Her.

Text 6
manjira-bhushanam divyam
sri-ganga jahnu-nandini
sri-rama kinkini-jalam
haram sri-madhu-madhavi
Sri Ganga gave splendid manjira anklets, Sri Rama gave a network of tinkling ornaments, and Madhumadhavi gave a necklace.

Text 7
candra-haram ca viraja
koti-candramalam subham
lalita kancuka-manim
visakha kantha-bhushanam
Viraja gave a beautiful candrakanta necklace splendid as millions of moons, Lalita gave a jewel bodice, and Visakha gave a neck ornament.

Text 8
anguliyaka-ratnani
dadau candranana tada
ekadasi radhikayai
ratnadhyam kankana-dvayam
Candranana gave many jewel rings and Ekadasi gave to Radha two bracelets rich with many jewels.

Text 9
bhuja-kankana-ratnani
satacandranana dadau
tasya madhumati sakshat
sphurad-ratnangada-dvayam
Satacandranana gave many jewel bhuja-kankana armlets, and Madhumati gave a pair of glittering angada armlets.

Text 10
tatanka-yugalam bandi
kundale sukha-dayini
anandi ya sakhi mukhya
radhayai bhala-toranam
Bandi gave tatanka earrings, Sukhadayini gave kundala earrings, and the close friend Anandi gave a bhala-torana ornament to Radha.

Text 11
padma sad-bhala-tilakam
bindum candrakala dadau
nasa-mauktikam alolam
dadau padmavati sati
Padma gave beautiful forehead-tilaka, Candrakala gave a bindu, and Padmavati gave a nose-pearl that moved to and fro.

Text 12
balarka-dyuti-samyuktam
bhala-pushpam manoharam
sri-radhayai dadau rajams
candrakanta sakhi subha
O king, Her beautiful friend Candrakanta gave Radha a charming bhalapushpa splendid as the rising sun.

Texts 13-16
siromanim sundari ca
ratna-venim praharshini
bhushane candra-suryakhye
vidyut-koti-sama-prabhe

radhikayai dadau devi
vrinda vrindavanesvari
evam sringara-samsphurjad-
rupaya radhaya harih

giri-raje babhau rajan
yajno dakshinaya yatha
yatra vai radhaya rase
sringaro 'kari maithila

tatra govardhane jatam
sthalam sringara-mandalam
atha krishnah sva-priyabhir
yayau candra-sarovaram

Sundari gave a crest-jewel, Praharshini gave a braid-jewel, and Goddess Vrinda, the queen of Vrindavana, gave candra and surya ornaments glittering like ten million lightning flashes. Accompanied by brilliantly decorated Radha on the king of mountains, Lord Krishna shone with great glory. The place on Govardhana Hill where Radha was decorated is known as sringara-mandala. Then, accompanied by His beloved gopis, Lord Krishna went to the lake Candra-sarovara.

Source
Garga Samhita Canto Two, Volume Three Chapter Twenty Rasakrida The Rasa-dance Pastime

Bhajan Radio

Meeting of Sri Radha-Krishna

Labels